Deltagande skogsägare

Under de två åren som projektet löper kommer ett tjugotal lokala skogsägare att vara aktiva.
Det finns inga krav från projektet att skogsägarna ska fortsätta med restaurerande skogsbruk efter projekttidens slut. Vi hoppas att erfarenheterna ska vara tillräckligt övertygande att så ändå blir fallet.

För att få en överblick över de individuella förutsättningarna för skogsägarna har vi gjort en mindre enkät, se nedan. Mot slutet av projekttiden kommer även ett antal uppföljande frågar att ställas.

Här presenteras några av skogsägarna:

Jeanette & Fredrik Håkansson


”Målsättningen är att hålla skogen levande!”


Bor: Häggeboda i Tived
Skogsinnehav: 35 hektar

Varför är ni med i projektet? Vad förväntar ni er att få ut av att vara med?
Vi har ett stort intresse för kalhyggesfritt skogsbruk och alternativ till trakthyggesbruk. Vi förväntar oss att få mer kunskap, knyta kontakter och chans att tillsammans i en större grupp arbeta mot dessa mål. Vi ser fram emot att få en mer ”grönare ” skogsbruksplan som är uppdaterad mot ett mera naturnära skogsbruk.

Hur länge har ni ägt er skog?
Vi har ägt fastigheten sedan 12 år tillbaka men den har varit i Jeanettes släkt sedan 1600 talet.

Hur brukar ni skogen idag?
Idag har vi frångått det ordinära och traditionella skogsbruket och planerar åtgärder mer utifrån att behålla skogen så intakt som möjligt.

Varför vill ni ställa om ert skogsbruk?
Vi vill bevara skogen för framtiden och den biologiska mångfalden. Dessutom känns det av vikt att binda kol för klimatets skull.

Vad använder ni skogen till idag?
Idag använder vi skogen till vissa ekonomiska uttag samtidigt som den skänker oss fina naturvärden och hälsobefrämjande vistelser runt gården.

Vad har ni för målsättning med skogen?
Målsättningen är att hålla skogen levande!

Är ni beroende av intäkter från skogen?
Just i skrivande stund är vi inte beroende av intäkter från skogen men detta läge kan bli osäkrare framöver.

Vilka är er farhågor och förhoppningar när det gäller framtidens skogsbruk?
Våra farhågor är stora för de förändringar av klimatet som väntar skogsbruket som exempelvis torka, värmestress, skyfall, stormar och eventuella insektsangrepp. Det känns som risken är stor för att planeringen inte hinner med verkligheten då omloppstiden i skogen är lång. Förhoppningarna är att det naturnära skogsbruket vi inriktar oss på håller en viss reseliens mot klimatförändringarna.

Erland Tivell


”Jag hoppas få ett mer hållbart och naturnära skogsbruk.”


Bor: i Tived
Skogsinnehav: 350 hektar

Varför är du med i projektet? Vad förväntar du dig att få ut av att vara med?
Många intressen även politiskt vill styra utvecklingen i skogen och hur vi skall bruka den. Därför viktigt att försöka sätta sig in i andra modeller än de gängse. Kan det ge en mer
naturnära skog och skogsbruk?

Hur länge har du ägt din skog?
50 år

Hur brukar du skogen idag?
Har nog försökt vara försiktig i hur hårt jag skall driva skogsbruket enligt gängse metoder kanske sunt bondförnuft. Kan det finnas ytterligare i denna metod för gynna skogen och naturen?

Varför vill du ställa om ditt skogsbruk?
Förvaltning av det som givits oss.

Vad har du för målsättning med din skog?
God ekonomi både idag och i framtiden vilket betyder att riskminimering också blir ett mål.

Är du beroende av att få intäkter från skogen?
Nej

Vilka är dina farhågor och förhoppningar när det gäller framtidens skogsbruk?
Finns självklart oro vilka restriktioner som kan komma. Kan tycka att jag försökt vara försiktig med skogen-naturen så här långt medan bolag (Sveaskog) gått hårt fram.

Nils-Olof & Margareta Tivemyr


”Vår målsättning är att långsiktigt trygga ekonomin på gården.”


Bor: Stora Mosshult, Tived
Skogsinnehav: Ca 150 ha produktiv skogsmark

Varför är ni med i projektet? Vad förväntar ni er att få ut av att vara med?
Vi gick med då vi vill säkra skogen och få ett hållbart skogsbruk som även skulle klara en klimatomställning.

Hur länge har ni ägt er skog?
Vi började på 80-talet med ca 20 ha och har sedan handlat upp till dagens nivå.

Hur brukar ni skogen idag?
Vi har brukat skogen enligt det gamla schemat, röjning, gallring, slutavverkning och plantering.

Varför vill ni ställa om ert skogsbruk?
Vi vill säkra skogen och få ett hållbart skogsbruk som även skulle klara en klimatomställning.

Vad använder ni skogen till idag?
Ekonomiskt uttag, jakt, bär och rekreation.

Vad har ni för målsättning med skogen?
Långsiktigt trygga en god ekonomi för gården.

Är ni beroende av intäkter från skogen?
Nej

Anders Tivell & Martha Thernsjö


”Vår målsättning är god ekonomi både idag och i framtiden vilket betyder att riskminimering också blir ett mål. Dessutom att skogen är kvar och får vara skog och utvecklas som den själv vill.”


Bor: Gården Perstorp i Tived
Skogsinnehav: 120 hektar

Varför är ni med i projektet? Vad förväntar ni er att få ut av att vara med?
Vi vill lära oss mer för vi är övertygade om att detta är framtiden.

Hur länge har ni ägt er skog?
Anders i 50 år och Martha i 12 år

Hur brukar ni skogen idag?
Anders började leta efter kalhyggesfria metoder redan för 30 år sedan. Det blev lite konstigt i början men idag bedriver vi ett naturnära skogsbruk på hela fastigheten.

Varför vill ni ställa om ert skogsbruk?
När vi började så ville vi ha skogar som var trevliga att gå i. Men idag så är det lika mycket en fråga om att minska risker att skogen ska förstöras pga klimatförändringarna. Och det betyder ju att biologisk mångfald blir ett verktyg för att minska dessa risker. Det är också så att när man som vi lever nära naturen, får vi en relation till skogen och alla dess invånare, som gör det omöjligt att kalhugga den.

Vad använder ni skogen till idag?
Vi avverkar och tar in en del inkomst från skogen, hugger lite ved, men framför allt går vi mycket i skogen och plockar svamp och bär.

Vad har ni för målsättning med er skog?
God ekonomi både idag och i framtiden vilket betyder att riskminimering också blir ett mål och att skogen är kvar och får vara skog och utvecklas som den själv vill.

Är ni beroende av att få intäkter från skogen?
Ja, till en del.

Vilka är era farhågor och förhoppningar när det gäller framtidens skogsbruk?
Vi är oroliga för vad klimatförändringarna kommer att föra med sig och vår förhoppning är att det naturnära skogsbruket ska bidra till att minska riskerna för skador i skogen.

Jessica Hedin, Linda Sveder & Björn Eriksson


”Vi hoppas att den ödmjuka devisen ”Vi äger inte skogen, vi förvaltar den” får prägla fler människors förhållningssätt till sina skogar.


Plats: Höghult söder om Tived
Skogsinnehav: 60 hektar

Varför är ni med i projektet? Vad förväntar ni er att få ut av att vara med?
Eftersom vi valt att bruka vår skog kalhyggesfritt , var det en fin möjlighet att vara med i projektet för att få mer kunskap om ett hållbart skogsbruk, som tar hänsyn till biologisk mångfald och ser på skogen som ett system. Vi hoppas på att få hjälp med hur vi långsiktigt kan bruka just vår skog med hänsyn till det.

Hur länge har ni ägt er skog?
Sedan början av 2021 alltså snart två år då den överläts från vår far som ägt den i många år.

Varför vill ni ställa om ert skogsbruk?
För oss är kalhyggen helt uteslutet och vår skog har varit orörd i väldigt många år och därmed har den höga naturvärden och sociala värden som vi vill bevara. Med anledning av det så känns naturnära skogsbruk som den rätta metoden för oss.

Vad använder ni skogen till idag?
Vi tycker om att vara i skogen, promenera, jakt, plocka bär och svamp. Vi njuter av miljön som skogen skapar runt våra gårdar.

Vad har ni för målsättning med er skog?
Målsättningen är att låta skogen sköta sig själv i så stor utsträckning som möjligt. Vi vill fortsätta att kunna njuta av naturen. Vi vill att skogen skall vara ett självreglerande system med motståndskraft mot klimatförändringar och allt som det medför.

Är ni beroende av att få intäkter från skogen?
Nej, i första hand vill vi bevara skogen som en ekonomisk trygghet och en investering för framtiden. Vi ser även möjligheten att göra ekonomiska uttag vid behov.

Vilka är era farhågor och förhoppningar när det gäller framtidens skogsbruk?
Vi är oroliga för konsekvenser av pågående och framtida klimatförändringar och politiska restriktioner. Vår förhoppning är att det naturnära skogsbruket minskar risken för skador i naturen och främjar den biologiska mångfalden. Vi hoppas att den ödmjuka devisen ”Vi äger inte skogen, vi förvaltar den” får prägla fler människors förhållningssätt till sina skogar.

Arne Gribing


”Jag förväntar mig att få mer kunskap i skötsel av skogen utan kalhuggning.”


Bor: Anderstorp, Finnerödja
Skogsinnehav: 20 hektar

Varför är du med i projektet?
Flerårig kontakt med Anders Tivell. Deltog i info om hyggesfritt skogsbruk 2012 i Anders skog. Har praktiserat blädning i egna skogen sedan dess.

Vad förväntar du dig att få ut av att vara med?
Mer kunskap i skötsel av skogen utan kalhuggning.

Hur länge har du ägt din skog?
Vi tog över efter svärfar 1980 och har brukat skogen sporadiskt sedan dess. Mest med röjning och gallring. (Har lejt för utkörning).

Varför vill du ställa om ditt skogsbruk?
Vi ogillar kalhyggen – en ohållbar skogsskötselmetod.

Vad använder du skogen till idag?
Rekreation samt plockhuggning av grovgran (max 30% av skogsvolymen).

Vad har du för målsättning med din skog?
Att bevara och öka artmångfalden i skogen.

Är du beroende av att få intäkter från skogen?
Intäkter spelar mindre roll.

Vilka är dina farhågor och förhoppningar när det gäller framtidens skogsbruk?
Granbarkborren är för närvarande det stora gisslet. Vi strävar mot mera blandskog.
Vi hoppas att storbolagen styr mot en skonsammare skötselmetod för den biologiska mångfaldens skull.

Maria Pettersson & Anna S Pettersson


Vi vill ha ett hållbart utvecklande skogsbruk som klarar klimatomställningen


Bor: Viby- Östansjö & Kumla
Skogsinnehav: Totalt ca 250 ha i Hallsbergs kommun och Askersunds kommun

Varför är ni med i projektet?
Vi är två systrar som är relativt nya skogsägare mitt i en tid då synen på och teorierna om det nuvarande dominerande trakthyggesbruket är i förändring. Därför vill vi ligga steget före och lära oss mer om kontinuitetsskogsbruk/hyggesfritt. När Anders frågade om vi ville vara med i projektet så kändes det väldigt positivt. Vi är två nyfikna och vetgiriga människor och tycker att det här är ett intressant sammanhang. Vi är också medlemmar i Spillkråkan, en förening för skogsägande kvinnor som främjar nätverkande och utbyte av kunskaper. I föreningen har vi haft några utbildningstillfällen om hyggesfria metoder.

Vad förväntar ni er att få ut av att vara med?
Vi förväntar oss att få mer kunskap och att knyta kontakter samt att få rådgivning i hur vi kan tänka på just våra skogsfastigheter. Det kan vara svårt att överföra kunskaperna från andra exempel på hyggesfria metoder till sin egna skogs förutsättningar utan expertis.

Hur länge har ni ägt er skog?
Vi gjorde ett generationsskifte i familjen 2021 då vi tog över var sin del av fastigheten. Skogen har funnits i familjen länge och vår pappa är fortfarande mycket delaktig både i det praktiska arbetet och är engagerad i skogliga frågor.

Varför vill ni ställa om ert skogsbruk?
Vi vill ha ett hållbart utvecklande skogsbruk som klarar klimatomställningarna framöver. Vi tror att det kommer bli större påfrestningar på skogen i framtiden såsom torka och stormar. Skogsfastigheten tog stor skada efter torkan 2018 och vi fick uppleva stora granbestånd som ena veckan var gröna och andra veckan torra och röda, som en brand. Det var ett av mellansveriges största barkborreskade-område. Nu har vi stora områden som vi ska besluta om hur vi ska sköta och planera för framtiden och vill göra det på ett ansvarsfullt sätt. I den skogen som står kvar planerar vi att få mer lövinslag och satsar på flerskiktade blandskogar och ett försiktigt skogsbruk.

Vad använder ni skogen till idag?
Försäljning av timmer och ved, arrenderar ut jaktmark, eget uttag av ved och sågtimmer samt rekreation.

Vad har ni för målsättning med er skog?
Vårt mål är att både få ut en god ekonomi ur skogen och skydda värden i den både nu och i framtiden. Vi vill också bidra med det vi kan i klimatomställningen och för biologisk mångfald. Som vi förstår är allt vi gör idag viktigt för klimatet i framtiden. Vi vill sköta skogen på bästa sätt som vår pappa gjort och kunna lämna över en bra och långsiktigt hållbar skogsfastighet till våra barn i framtiden.

Är ni beroende av att få intäkter från skogen?
Ja det är vi till viss del. Vi behöver ekonomi i skogen för att underhålla gården, skogsvägar, renovera ekonomibyggnader. Inkomst på skogen innebär också att vi kan få mer tid för både att sköta skogen, gården och för att få värdefull tid med familjen.

Vilka är era farhågor och förhoppningar när det gäller framtidens skogsbruk?
Vår förhoppning är att vi kan bedriva ett hållbart skogsbruk med god ekonomi utan kalhyggen även fast vi inte är helt självverksamma. En annan förhoppning är att skogsägare ska få mer uppskattning och medel för att de vill bruka sin skog på ett mer miljövänligt sätt, medel till omställning som vi tror behövs och som kan vara kostsam för många skogsbrukare. Vi hoppas på mer samstämmighet i hur skogsbruk ska bedrivas på ett hållbart sätt istället för den stora kluvna debatt som råder nu. Det ska bli intressant att se hur marknaden ändras i framtiden gällande priserna för olika lövträd bland annat, förhoppningsvis ska kvalitet värdesättas mer. Kanske även att vi skogsägare skulle få större egenrätt till vår mark för att bedriva naturturism i våra skogar och därav förflytta det ekonomiska intresset från råvaror till värdet att ha höga naturvärden som istället kan försörja oss och hjälpa till att betala av lån för fastigheten t.ex.
En farhåga är att klimatförändringarna ska hinna före förändringar i skogsbruket och därför ställa till bekymmer även i ett naturnära brukande. En annan farhåga är nya stora insektsangrepp eller andra yttre påverkningar som vi inte kan parera för.

Naturnära Skogsbruk i Tiveden i samverkan med Laxå kommun och Tiveds Utvecklingsgrupp med stöd av WWF.

Naturnära Skogsbruk i Tiveden   |   695 97 Tived   |   +46 70-403 60 34   |   anders.tivell@gmail.com