Restaurerande skogsbruk i Tiveden

Ett projekt sponsrat av WWF – För stärkta natur- och sociala värden samt ökad resiliens i skogen

Projektbeskrivning

Projektet bygger på ett lokalt växande intresse av att förändra skogsbruket för att utveckla nya verktyg för planering, bygga kunskap och samverkan för ett mer naturnära hyggesfritt skogsbruk. Därutöver kommer vi att knyta an till forskning och initiativ inom området på regional, nationell och internationell nivå.

Genom konkret skoglig planering och samverkan vill vi öka intresset hos skogsägare för ett mer naturnära hyggesfritt skogsbruk. Genom seminarier, möten och kommunikation ämnar vi bygga och förmedla kunskap i samarbete med forskare och andra experter inom området.

Första steget är att etablera ett kluster av intresserade skogsägare i Tiveden, utbilda dem och börja genomföra ett restaurerande skogsbruk baserat på nya skogsbruksplaner för deras skogsfastigheter.

Steget därefter är att använda de resultat vi får för att sprida erfarenheterna till andra lokala aktörer och senare också skogsägare, entreprenörer, forskare, myndigheter och allmänhet i Sverige. Och då visa på hur en utveckling av ökat restaurerande adaptivt hyggesfritt skogsbruk kan ske och vilka mervärden detta medför för människan och skogens biologiska mångfald.

Genom att utveckla ett positivt modellprojekt är strävan att bidra till en transformativ förändring mot ett mer naturnära skogsbruk i Sverige.

Projektledning

Projektledningen har det övergripande ansvaret för projektledning och ekonomiska avvägningar. Ledningen består av Anders Tivell som också är projektledare, Martin Jentzen skogskonsult med mångårig erfarenhet av Naturnära Skogsbruk och komplexa system i skogsbruket och Peter Arne som är skogsentreprenör med fokus på hyggesfritt skogsbruk.

Läs mer om Anders, Martin och Peter

Naturnära Skogsbruk i Tiveden i samverkan med Laxå kommun och Tiveds Utvecklingsgrupp med stöd av WWF.

Naturnära Skogsbruk i Tiveden   |   695 97 Tived   |   +46 70-403 60 34   |   anders.tivell@gmail.com